Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν.ΧΑΝΙΩΝ (Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα)

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν.ΧΑΝΙΩΝ για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής (αίτηση ένστασης) κατά του πίνακα αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 Παραγρ 14  της προκήρυξης.

 

Η προσφυγή γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ - www.ependyseis.gr) και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής του.

 

Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης απεικονίζεται στο ΠΣΚΕ, στο οποίο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης και μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.

Επιπλέον όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν ενημερωτική επιστολή με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τα σχετικά έντυπα αυτής (φύλλο επιλεξιμότητας, βαθμολόγησης, αναλυτικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση (email) που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ.

 

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν προσφυγών, λαμβάνοντας υπόψη την οριστικοποιημένη βαθμολογική κατάταξη των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.