Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση – παρουσίαση στο πλαίσιο της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο» (ΤΠΣ) Δήμου Χερσονήσου».
Πραγματοποιήθηκε χθες στο Δ.Ε.Κ.Κ. στις Γούρνες, η εισαγωγική ενημερωτική παρουσίαση – συνάντηση φορέων και υπηρεσιών με την συμμετοχή μελών της ομάδας μελέτης της ένωσης των οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» που έχει αναλάβει, μετά από ανοικτό διαγωνισμό, την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) Δήμου Χερσονήσου» από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο είναι η αναθέτουσα αρχή για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εν λόγω μελέτη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NesxtGenerationEU και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075 «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». τΤ7ΥΘΤΥΘ
Ο Δημήτρης Σαμαράς, χωροτάκτης μηχανικός, κοινός εκπρόσωπος της ένωσης φορέων που έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης αναφέρθηκε στους γενικούς στόχους σύνταξης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) που θα ολοκληρωθεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να καθοριστεί το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι – περιορισμοί δόμησης και κάθε μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται. Ειδικότερα θα καθοριστεί το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη ανάπτυξης και εξυπηρέτησης οικισμών, τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών και οι χρήσεις γης. Ακόμα οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, οι ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, τυχόν εύλογα στρατηγικά μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση κάθε Δημοτικής Ενότητας. Η μελέτη θα είναι εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και άλλων χωρικών ρυθμίσεων που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα και θα υιοθετεί τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην αναπτυξιακή τροχιά του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης τόνισε ότι: «η υπό σύνταξη μελέτη πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου με γνώμονα την ευημερία του τόπου και των ανθρώπων του».
Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια συνιστούν το πλέον σημαντικό επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι Οικιστικές περιοχές (ΟΙΚ), οι περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Π.Ε.Δ.), οι περιοχές Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (Π.Ε.Κ.), καθώς και οι περιοχές ελέγχου χρήσεων γης (Π.Ε.Χ.).
Να σημειωθεί ότι όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της μελέτης που περιλαμβάνει την ανάλυση και την αξιολόγηση χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και διατυπωθούν εναλλακτικά σενάρια χωρικής ανάπτυξης, αυτά θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.