Περιφέρεια
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης
Δείτε το video και το προφιλ 1 υποψηφίων
Μαρία Λιονή
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης, ΚΡΗΤΗΣ